Följ oss

FacebookRSS

Rapport från Bouleklubben Kulans årsmöte

12-03-15

Cirka 25 st. av klubbens medlemmar hade mött upp i Rudenstams festlokal den 8 mars då klubben hade årsmöte. Sören Rydén ledde förhandlingarna och Arvid Rickman var prisutdelare då vinnarna i boulemästerskapen prisbelönades.

DAMER

Guld: Ingrid Andersson

Silver: Ulla Johansson

Brons: Birgit Strömsjö

HERRAR

Guld: Arne Levinsson

Silver: Maths Linder och Gösta Wadsten

 

Ulla Johansson silver, Ingrid Andersson guld, Maths Linder silver, Arne Levinsson guld, Gösta Wadsten silver, Arvid Rickman prisutdelare. På bilden saknas Birgit Strömsjö brons. Foto: Sören Rydén

Protokoll årsmöte Bouleklubben Kulan

Protokoll från klubbens årsmöte den 8 mars 2012 i Rudu (Rudenstams)

  1. Sören Rydén öppnade mötet och hälsade välkommen.
  2. Till ordförande för årsmötet valdes Sören Rydén
  3. Till sekreterare för årsmötet valdes Arne Levinsson
  4. Till justeringsmän valdes Lennart Levinsson och Ingemar Magnusson
  5. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.
  6. Dagordningen godkändes.
  7. Klubbens verksamhetsberättelseför år 2011 godkändes och lades till handlingarna
  8. Klubbens ekonomiska redogörelse föredrogs av Stig Linden, godkändes och lades till handlingarna
  9. Revisionsberättelsen upplästes av revisorn Arvid Rickman. Räkenskaperna befanns i god ordning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

10. Årsavgiften för år 2012 fastställdes till oförändrade 150 kr. per medlem.

11. Val av styrelse
Ordförande Sören Rydén
Sekreterare Gunborg Claesson och Arne Levinsson
Kassör Birgit Hörland
Övriga ledamöter Ylva Johansson och Gösta Wadsten

12. Revisor Arvid Rickman

13. Tävlingskommitté Ylva Johansson Gunborg Claesson Arne Levinsson

14. Banchef Gösta Wadsten som utser medhjälpare

15. Mötet avslutas.

Efter årsmötet prisbelönades vinnarna i klubbmästerskapet. Därefter serverades smörgåstårta och kaffe och kaka.

Jan Gustavsson

SPF