Följ oss

FacebookRSS

Andreas Brantgården: Kommunen tar inte ut överpriser

Till ”Herr Anonym”

 

Vårt ansvar som tjänstemän är att fullfölja de uppdrag och beslut som våra folkvalda beslutsfattare ger oss. I detta fall är uppdraget att marknadsanpassa arrendet. Att vårt förslag på höjning är ett överpris och skulle strida mot kommunallagen är helt felaktigt. Om arrendatorn frånträder marken ligger kostnaden på återställning hos honom/henne. Först om nuvarande arrendator säger upp avtalet tar vi ställning till framtida markanvändning. Vi har aldrig påstått att marken skall plöjas upp.

Nämnas bör att beslutet om marknadsanpassning av arrenden till föreningar togs under 2010 och gäller ca 150 föreningar, vilka haft subventionerade avtal.

Intäktsökningen på grund av marknadsanpassningen går oavkortat till fritidsförvaltningen som därefter kommer fördela dessa bland kommunens föreningar.

 

Med vänlig hälsning

 Andreas Brantgården

Avdelningschef Mark och exploatering

Jönköpings kommun