Följ oss

FacebookRSS

Ingvar Törnqvist: Om Vista Härad

Ingvar Törnqvist. Foto: Kindboms Fotoateljé

Sedan 1300-talet har folket i socknarna Gränna, Visingsö, Ölmstad och Skärstad tillhört Vista härad. Häradet är i sin tur en del av landskapet Småland, som funnits sedan forntiden. Socknarna tillkom på 1100-talet. Under perioden 1652-1970 hade häradet sin egen stad, Gränna, som vid grundandet bar namnet Brahegrenna, ingående i grevskapet Wisingsborg.

Häradet var alltså ett mindre rätts-och förvaltningsområde inom ett landskap. Häradets huvudorgan var häradstinget, som leddes av häradshövdingen. Under medeltiden hölls i varje härad ting på flera platser. Sålunda finns belägg för att ting hölls i Gränna 1346, i Reaby 1411 och 1447 samt i Ed (Skärstad socken) 1412. Häradet tillhörde, tillsammans med Tveta och Vedbo härader, Östgöta lagsaga med sin lagman. Genom häradsrätternas avskaffande 1971 förlorade häradena sin forna betydelse. I stället fick vi ett antal tingsrätter med lagmän som chefsdomare.

Men häradsbegreppet är fortfarande levande för mig och andra! De fyra socknarna känner en naturlig samhörighet, inte minst mot bakgrund av vår historia. Inom varje socken finns en gemenskap alltsedan kristendomens införande på 1100-talet, även om sockenbegreppet tappat sin ursprungliga innebörd i kyrkligt avseende. Kyrkan kallar sina minsta enheter för församlingar. Gränna och Visingsö församlingar omfattar geografiskt de gamla socknarna med samma namn. Ölmstad och Skärstad socknar utgör numera Skärstad-Ölmstad församling inom Svenska kyrkan.

Inom hembygdsrörelsen är begreppet socken fortfarande i bruk. I vårt härad har vi fyra hembygdsföreningar med socknen som geografisk bas: Grenna, Visingsö, Ölmstad och Skärstad. Därtill kommer Örserums hembygdsförening inom Gränna socken.

Ingvar Törnqvist
Fil dr och Vistabo

Ingvar är född 1938 och uppväxt i Bunn. Han bor nu som pensionär i Gränna och har tidigare varit verksam inom skola och utbildning. 1982-90 var han rektor och chef för högskolan i Jönköping. Numera är han ordförande för Ölmstad Hembygdsförening och för Jönköpings läns hembygdsförbund samt vice ordförande i stiftelsen Jönköpings läns museum. Han är i grunden filosofie magister i matematik och fysik. Senare har han doktorerat med en avhandling om ”Oskar Olsson - studiecirkelns fader” och avlagt examen som teologie kandidat.